Koulutukset ovat avain vuorovaikutteiseen työyhteisöön

Koulutus on tarkoitettu työyhteisön jäsenten itsetuntemuksen, itseohjautuvuuden ja itsenä johtamisen kehittämiseen. Osallistujat tunnistavat omat vuorovaikutustyylinsä ja osaavat sopeuttaa sen vastapuolen erilaiseen kommunikointitapaan. Vuorovaikutus on avoimempaa, jolloin toimintatavat, suorituskyky  ja yhteistyö kehittyvät ja ristiriidat vähenevät. Työyhteisö voi paremmin ja sairauspoissaolot laskevat.

Koulutuksessa käsitellään erilaiset vuorovaikutustyylit motivaatiotekijöiden kannalta, niiden vahvuudet ja kehitysalueet sekä opitaan tuntemaan oma tapa viestiä ja kommunikoida ja miten vuorovaikutusta voidaan kehittää.

 

 

Koulutus on tarkoitettu työyhteisöissä onnistuneen muutoksen toteuttamiseen. Jotta muutosta voi johtaa tehokkaasti kohti päämäärää, on ymmärrettävä, mitä muutos johdettaville merkitsee. Yksilöllisten motivaatioprofiilien avulla tunnistetaan henkilöstön kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Näin saadaan oikeat ihmiset oikeille paikoille ja sitoutumaan paremmin työhönsä.

RMP auttaa tunnistamaan muutosagentit viemään läpi muutosta niin, että suorituskyky pysyy hyvänä koko prosessin ajan. Esimiehet tunnistavat puolestaan ne henkilöt, jotka kaipaavat muutoksessa enemmän tukea jaksamiseen. Näin vältetään stressiä ja turhia poissaoloja.

Tähän prosessiin osallistuvien itsetuntemus kasvaa ja tiimin muiden jäsenten erilaisuuden ymmärtäminen ja keskinäinen luottamus paranevat. Vuorovaikutus on avointa ja erilaisuus nähdään tiimissä rikkautena. Tiimit ja koko organisaatio pysyvät toimintakykyisinä koko muutosprosessin ajan. Uudet tiimit pääsevät tehokkaaseen työskentelyyn nopeasti.

 

 

Koulutus on tarkoitettu työyhteisöjen ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn. Työyhteisön jäsenet oppivat tuntemaan omat kommunikointitapansa ja sen vaikutukset muihin. Jokainen tunnistaa oman roolinsa työyhteisön ilmapiirin luomiseen ja sen ylläpitämiseen.

Koulutuksessa tunnistetaan ristiriitoja aiheuttavat asiat ja tilanteet ja tehdään näkyväksi vuorovaikutuksen ja kommunikaation ongelmakohdat, erilaiset tavat hahmottaa ja kokea asiat.  Opitaan ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy ja niiden  rakentava käsittely.

 

 

Koulutus on tarkoitettu johtajille ja esimiehille, jotka haluavat oppia tuntemaan miten erilaisia ihmisiä motivoidaan, innostetaan ja sitoutetaan.

RMP:n avulla he tunnistavat omat motivaatiotekijät esimiehenä ja johtajana  ja oppivat käyttämään sitä monipuolisena työkaluna päivittäisjohtamisessa, palautteen annossa ja kehityskeskusteluissa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan sokeat pisteet omassa käyttäytymisessä ja johtamisessa. Perehytään omien vahvojen motivaatiotekijöiden yliarvostamiseen ja sen vaikutuksiin johtamisessa.

Kun johtajat ja esimiehet tunnistavat tiiminsä motiivit, he osaat kannustaa, ohjata, tukea ja palkita henkilöstöään juuri heille sopivilla ja merkityksellisillä tavoilla ja auttaa onnistumaan ja menestymään työssään. Näin myös työntekijät sitoutuvat työhönsä ja organisaation tavoitteisiin ja vaihtuvuus pienenee. Omien vahvojen motiivien mukaan toimiminen lisää sekä esimiehen omaa, että alaisten jaksamista, hyvinvointia ja tavoitteiden saavuttamista.

oivaltaen

Koulutuksia yhdistetään tiimiprofiilien palautevalmennuksiin  asiakkaan tilanteen mukaan. Koulutukset voidaan toteuttaa puolenpäivän tai koko päivän kokonaisuuksina. Ota yhteyttä, räätälöidään tarpeitanne vastaava koulutus!